به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه صنعتی بوتان در گزارش تفسیری اعلام نمود،با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه اساسی شرکت از قبیل مس، برنج و فولاد از طریق شرکتهایی تامین می شود که نحوه سیاست گذاری و مکانیزم تعیین قیمت آنها به صورت قیمتهای مبتنی بر بورس فلزات می باشد، همواره اثر افزایش قیمت ناشی ازموضوعات مختلف بر آن وجود دارد. در این خصوص تیم مدیریت شرکت تلاش نموده است تا با بکارگیری مذاکرات اثربخش تعاملات با آن شرکتها را در سطح بهینه مدیریت نماید. همچنین حاشیه سود خالص این شرکت در ۶ماهه نخست سال۴.١٢درصد می باشد در حالی که حاشیه سود خالص دوره مشابه قبلی ٢.١٩درصد بود.