به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران ترانسفو در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ ٣۴٧میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١١٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش شهریور ماه از میانگین فروش ۶ماهه بیشتر می باشد.