به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود١٢٣ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود٢٧میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.