به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ٣٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٧میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.