به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از آخرین وضعیت سود و زیان خود گزارش ارائه نمودند.