به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از تصمیمات اخذ شده در مجمع خود گزارش ارائه نمودند.