به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود ٨۶میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.