به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کاشی پارس در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود۶۴میلیارد تومان فروش داشته است که ١٣میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.