در مهرماه قیمت معامله میلگرد شرکت در محدوده ٣٧٠٠ تومان تثبیت شده و حجم معاملات نیز طی دو ماهه گذشته...