به گزارش بورس٢۴،بلوک ۵.٢ درصدی سهام پیاذر سهام مسدود به شخص حقیقی به فروش خواهد رسید گفتنی است، این بلوک در تاریخ سی مهر ماه و با قیمت پایه هر سهم ٢٢۴٢۵ ریال به صورت نقد و یکجا عرضه می شود