به گزارش بورس٢۴، بلوک١٨.۵ درصدی سهام مسدودی متعلق به سایپا با قیمت پایه هر سهم ٢٣٩۵ ریال عرضه می شود بدین ترتیب، این بلوک در روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه به صورت نقد و یکجا بر روی میز فروش می رود