به گزارش بورس٢۴، بانک ملت بلوک۵.٧ درصدی سهام ملی مس را با قیمت پایه هر سهم ۵٩٠ تومان آگهی کرد بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ سی مهر به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی اقساط عرضه میشود