به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پالایشگاه نفت اصفهان از تاریخ ٢٠مهر ماه از پروژه جدیدی تحت عنوان تقطیر و گاز مایع سوم بهره برداری کرده است.این طرح ماهانه در حدود ٣١میلیارد تومان به سود شپنا اضافه می کند.