به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت داروسازی کاسپین تأمین در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود١٧۴میلیارد تومان فروش داشته است که حدود۴١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.گفتنی است فروش شهریور ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶ تاکنون بوده است