به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ٩٧میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش اردیبهشت ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه این شرکت در سال جاری بوده است.