به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت روز دارو در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨حدود۵٧میلیارد تومان فروش داشته است که حدود٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.فروش تیرماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه این شرکت در سال جاری بوده است.