به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مارگارین در ٩ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود ٧۴٠ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.