به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قاسم ایران اعلام داشت بر اساس مبایعه نامه تنظیم شده بین شرکت قاسم ایران و آقای درویش آشنا پسند که ملک تجاری (مغازه) به مبلغ ٢۴،٧٠٠ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفته است . ارزش دفتری این ملک ١۶،٧٧٢ میلیون ریال بوده است . سود شناسایی شده در حدود ٧،٩٢٨ میلیون ریال میباشد .