به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان در خصوص عملکرد شرکت و گزارش توجیهی افزایش سرمایه توضیحاتی ارائه نمود.