به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شیمی دارویی داروپخش در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود ٧٧میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ١٣میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.