به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت داروسازی ابوریحان در ۶ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ حدود٢٠٢میلیارد تومان فروش داشته است که ۴٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد .فروش مرداد ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال جاری بوده است.