به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان در ١٢ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨حدود١۴١میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ١۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.