به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت ریل سیر کوثر در ۶ماهه منتهی به شهریور١٣٩٨ حدود ٣٣میلیارد تومان درآمد داشته است که ۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.بیشترین درآمد ماهانه این شرکت در سال جاری در مرداد ماه بوده است.