به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ حدود ٢۵۵میلیارد تومان درآمد داشته است که ۴٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.