به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تاید واتر خاورمیانه در ۶ماهه منتهی به شهریور٩٨ حدود١١۶میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که ١٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.بیشترین درآمد ماهانه سال جاری در اردیبهشت ماه بوده است.