به گزارش بورس٢۴، فرابورس در خصوص بازار پایه اقدام به انتشار قوانین و دستورالعمل های تکمیلی نمود گفتنی است، از بندهای مهم قوانین جدید می توان به مشخص شدن شرایط افزایش دامنه نوسان و اختصاص ١٠ درصد منابع صندوق ها به سهام بازار پایه و ضمانت بازار پایه به عنوان وجه تضمین اعتبار اشاره داشت