به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توکا ریل در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ مبلغ ٢۴٢میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ٣٨میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.