به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سود هر سهم حسابرسی نشده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال مالی منتهی به خرداد٩٨ که ١٠٢١ریال بود ،در صورت های مالی حسابرسی شده این مبلغ به ١٠٧٨ریال افزایش یافت که با احتساب افزایش سرمایه ٨٣درصدی ١٣۶درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش یافته است.در این دوره سود عملیاتی١٠٠درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.عامل اصلی افزایش سود حسابرسی شده افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی از ٢٩٧میلیارد تومان به ٧۴٩میلیارد تومان و همچنین کاهش ۶۴میلیارد تومانی مالیات بردرآمد در صورت های مالی حسابرسی شده می باشد.