به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع حق بیمه صادره بیمه کوثر در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ به حدود ١٣٧٧میلیارد تومان رسیده است که ٣١١میلیارد تومان از این مبلغ در شهریور ماه محقق شده است.