​صحبت از حذف دلار برای صنعت تایر است و آزاد سازی نرخ تایر. به همین دلیل شایعاتی مبنی بر رشد فروش شرکت های فعال در این صنعت وجود دارد که منجر به تعدیل درآمدی آن ها خواهد شد.