به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ۶ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ۶۴٩٧ میلیارد تومان فروش محصول داشت.