به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در ١٢ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود۴۴میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.