تنها بخشی از حجم عرضه شده به میزان ۶۶٠ تن بدون تغییر در قیمت پایه ۶١٨,٧١٣ ریال معامله شد. متوسط نرخ معاملاتی روز جاری نسبت به عرضه قبلی ١.۵% ....