در تیرماه هم اکنون به زیر ٢١٠٠٠ تومان رسیده است و امروز نیز با نبود تقاضای کافی....