به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان هرمزگان در ١٠ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ٢٣٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.گفتنی است فروش اردیبهشت سال ٩٨ بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال مالی ٩۶تاکنون بوده است.