به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان شاهرود در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨مبلغ١٢٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ٨٢درصد رشد داشته است.فروش شهریور ماه نیز٢۴ میلیارد تومان می باشد.