به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت قند لرستان در ٢ماهه منتهی به شهریور ٩٨مبلغ ۴میلیارد تومان فروش داشته است که١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.میزان فروش ٢ماهه این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود۴٧٣درصد رشد داشته است.