به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گل گهر در ۶ ماهه نخست سال ١٣٩٨ مجموعا موفق به کسب ۶٣٣١ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شد.