روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی اتفاقات مربوط به بازار پایه جلسه ای با حضور اعضای این کمیسیون، رییس سازمان بورس، مدیرعامل فرابورس و همچنین سهامداران برگزار شد.