به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام داشت آخرین برآورد فروش و خسارت شرکت بیمه کوثر طی سال مالی ١٣٩٨ ُمبلغ ٢٠ُ٠٧٠ میلیارد ریال و ١٢ُ۴١٩ میلیارد ریال می باشد و تحقق میزان حق بیمه صادره طی ۶ ماهه ابتدایی سال به مبلغ ١٣٧۶۶ میلیارد ریال با توجه به برنامه زمان بندی فروش شرکت می باشد.