بورس ٢۴ : نماد بانک شهر بیش از دو ماه است که متوقف و تعلیق مانده است... آخرین سابقه معاملاتی وشهر به ٢٩ تیر ماه امسال بازمی گردد. در این تاریخ وشهر برای برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و عمومی به طور فوق العاده صاحبان سهام که قرار بود ٣١ تیر ماه برگزار شود، متوقف شد. مجمع به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد اما از آن زمان تا کنون نماد وشهر به بازار بازنگشته است...