به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان اعلام داشت باتوجه به نامه ارسالی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ، هرگونه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین منوط به تهیه طرح توجیهی وتصویب هئیت مدیره شرکت وتائید سهامداران عمده شرکت باشد.