بانک صادرات مدتی است با روند صعودی بسیار خوبی همراه بوده و کام سهامداران خود را شیرین کرده است. امروز تراز عملیاتی بانک منتشر و تراز شهریور ماه با صعود بسیار خوبی به ورطه مثبت ها وارد شد و امیدهای زیادی در بین سهامداران این بانک ایجاد کرده است.

بورس 24: بانک صادرات مدتی است با روند صعودی بسیار خوبی همراه بوده و کام سهامداران خود را شیرین کرده است. امروز تراز عملیاتی بانک منتشر و تراز شهریور ماه با صعود بسیار خوبی به ورطه مثبت ها وارد شد و امیدهای زیادی در بین سهامداران این بانک ایجاد کرده است.

بانک طی عملیاتی مثبت توانسته در 1 ماهه شهریور درآمد 1360 میلیارد تومانی ناشی از تسهیلات دهی را به دست آورد و در مقابل این درآمد، سود پرداختی 1357.5 میلیارد تومانی به سپرده ها داشته باشد و بدین ترتیب شاهد رقم خوردن تراز عملیاتی مثبت خوبی در این بانک هستیم.

در حالی که تراز 6 ماهه سال جاری بانک 995 میلیارد تومان منفی می باشد، این تراز در 6 ماهه سال قبل 1751 میلیارد تومان منفی بوده است.

این روند نشان می دهد، بانک در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و شاهد کاهش تراز منفی عملیاتی بانک هستیم که این تراز منفی ترمزش در شهریور ماه کشیده و تراز 1 ماهه بانک را مثبت کرده است و به نظر می رسد انتظارات برای کاهش شدید این تراز منفی تا پایان سال به وجود آمده باشد.

همین خوش بینی به آینده بانک صادرات و عملکرد مثبتی که در بانک شکل گرفته، سبب شده تا در طی یک ماهه اخیر شاهد رشد شدید 35 درصدی سهام این سهم بانکی و تشکیل صف خرید سنگین در بانک صادرات باشیم تا طی روزهای آینده بازدهی سهم با رسیدن به قیمت های 60 تومان بیش از پیش افزایش داشته باشد.