به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان اعلام داشت نظربه اینکه این شرکت بر حسب دستور هلدینگ داروئی تامین نسبت به تجدید ارزیابی زمین خود اقدام کرده افزایش سرمایه قبلی از محل مطالبات وآورده نقدی از دستور کار خارج شده وگزارش توجیهی افزایش سرمایه جدید ازمحل تجدیدارزیابی وآورده نقدی ومطالبات به صورت یکجا متعاقبا منتشر خواهد شد.