به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت نفت ایرانول در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۴٠١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢۶٢ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢٩ درصد رشد داشته است.