به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۵٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴٩ درصد رشد داشته است.