به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک بانک صادرات ایران در عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨، حدود ۶٣٣٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٧٣٣٣ میلیارد تومان رسید.