به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت ریل سیر کوثر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ ٣٣میلیارد تومان درآمد داشته است که حدود ٢درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است .درآمد شهریور ماه نیز ۵میلیارد تومان بود.