بورس ٢۴ : قند ثابت خراسان یکی از شگفتی سازهای صنعت قند و شکر در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است. بهای هر سهم قثابت از ابتدای سال ٩٨ تا روزهای پایانی مرداد ماه بیش از ۵٨٠ درصد بازدهی داشت و با رسیدن به محدوده قیمتی ٢۴۵٠ تومان طی یک ماهه شهریور ماه اندکی اصلاح شد و تا ١٨٠٠ تومان کاهش یافت اما طی روزهای گذشته این سهم یکبار دیگر در مرکز توجه بخشی از فعالان بازار قرار گرفته، به طوری که ظرف سه روز اخیرا بازار برای خرید این سهم در صف خرید نشسته و امروز نیز این سهم در قیمت ٢۴٢۴ تومان صف خرید دارد. این در حالی است که طی ماه های اخیر این شرکت تولید و فروشی نداشته است...