میزان تقاضا در روز جاری برای بلوم فخوز با اندکی کاهش نسبت به معامله قبل به ٨٢ هزارتن رسید که طبق روال ...